Giúp tôi giải toán - Giải toán trên mạng - Hỏi đáp, thảo luận

Giúp tôi giải toán - Giải toán trên mạng - Hỏi đáp - Online Math, thảo luận và giao lưu các bài toán. Cùng chia sẻ những bài toán hay để việc học tập được tiến bộ
Giúp tôi giải toán lớp 6? - Giải toán trên mạng

Giúp tôi giải toán lớp 6? - Giải toán trên mạng

 

Tìm n є N sao cho: a/ n + 6 chia hết cho n + 2 b/ 2n + 3 chia hết cho n – 2 c/ 3n + 1 chia hết cho 11 – 2n d/ n2 + 4 chia hết cho n + 1

Ba số nguyên tố có tổng là 106. trong các số hạng đó,số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn có thể là

Ba số nguyên tố có tổng là 106. trong các số hạng đó,số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn có thể là

 

Ba số nguyên tố có tổng là 106. Trong các số hạng đó,số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn có thể là...